การบริการ และ ซ่อมบำรุง

GENERATOR AND  TURBINE

GENERATOR AND TURBINE

ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงและงานด้าน วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหมุน

Generator & Turbine เป็นงานให้บริการด้านการซ่อมบำรุงและงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหมุน (Motor, Generator, compressor, blower, turbine and gearbox) ด้วยวิศวกรที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสบการณ์ ที่สามารถให้คำแนะนำ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ตรวจสอบ ประเมิน ซ่อมแซม และยังสามารถหาชิ้นส่วนใหม่เพื่อปรับเปลี่ยน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

AC MOTOR บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทุกประเภททุกขนาดทั้งมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก (Squirrel Case Rotor), สลิปริงมอเตอร์ (Slip-Ring Motor) และ ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของมอเตอร์ที่ทำการซ่อม ทั้งมอเตอร์แรงดันต่ำ
(< 1000 โวลต์) และมอเตอร์แรงดันสูง ถึง 13.2 กิโลโวลต์ ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) (VPI) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 4 เมตร
และยังมีระบบ Hot Press

MOTOR  SERVICE

MOTOR SERVICE

บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ELECTRICAL  SERVICE

ELECTRICAL SERVICE

บริการระบบไฟฟ้า เช่น งานด้านการ ติดตั้งอุปกรณ์, งานทดสอบอุปกรณ์

Electrical Engineering Services ด้วยศักยภาพ,คุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า เช่น งานด้านการติดตั้งอุปกรณ์, งานทดสอบอุปกรณ์รวมถึงงานทดลองฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่ระดับแรงดันตั้งแต่ 400V ถึง 115kV. รวมถึงความพร้อมของเครื่องมือสำหรับงานทดสอบ และทีมงานบุคลากร อันประกอบไปด้วย วิศวกรไฟฟ้า และช่างเทคนิคไฟฟ้า ที่มีทักษะและประสบการณ์สูงซึ่งทำให้ลูกค้า ที่เลือกใช้บริการจากทางเรา

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เป็นผู้ให้บริการงานด้าน Surface Technology (Thermal Spray Coating) ด้วย HP HVOF Process ,Plasma Process และ Arc Wire Process ด้วยการให้บริการที่มาตรฐาน และเครื่องมืออันทันสมัย การควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐานการใช้งาน สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

SURFACE TECHNOLOGY SERVICE

SURFACE TECHNOLOGYSERVICE

ให้บริการงานด้าน Surface Technology (Thermal Spray Coating)

ENERGY SOLUTIONS

ENERGYSOLUTIONS

ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน

พลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราทุกคน ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรามีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์ ซึ่งนับวันจะมีแต่จะสูงขึ้น